השכרה

Online Booking - Order Now!

 • פרטים אישיים

 • בחר אופניים או קורקינט

 • ציוד הקפי
 • ציוד הקפי
 • ציוד הקפי
 • ציוד הקפי
 • ציוד הקפי
 • ציוד הקפי
 • ציוד הקפי
 • ציוד הקפי
 • זמני השכרה

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • הוראות תקנון זה תחולנה על כל משתמש באופניים ו/או באופניים חשמליות בטרם השימוש, מתבקש כל משתמש לקרוא בעיון את תנאי התקנון ובחתימתו, מסכים המשתמש לכל תנאי התקנון. בכל מקום בו נוקט התקנון בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה. מי רשאי להשתמש באופניים 1.א. אופניים חשמליות - כל אדם מעל גיל 16 ומעלה, אשר הינו בעל ידע וניסיון נדרש לצורך ביצוע שימוש באופניים חשמליות, בעל כשירות פיזית ומסוגלות לבצע שימוש רגיל, סביר ובטוח באופניים חשמליות ואשר אין לו כל מגבלה רפואית או אחרת העלולה למנוע את השימוש באופניים. ב.אופניים שאינם חשמליות - כל אדם, אשר הינו בעל ידע וניסיון נדרש לצורך ביצוע שימוש באופניים, בעל כשירות פיזית ומסוגלות לבצע שימוש רגיל, סביר ובטוח באופניים ואשר אין לו כל מגבלה רפואית או אחרת העלולה למנוע את השימוש באופניים. 2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שככל וימסור פרטים כוזבים באשר לגילו האמתי, מצבו הבריאותי, וכן כל מידע אחר יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל פגיעה ו/או פציעה ו/או נכות ו/או הפסד ו/או נזק שיגרמו בשל כך. כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, בגין מסירת מידע כוזב. הוראות שימוש באופניים 3. האופניים נועדו לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש מסחרי באופניים אסור בהחלט. 4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שרק הוא בעצמו רשאי לרכב על האופניים וכי חל איסור מוחלט על הרכבת אנשים נוספים מלבדו בעת הרכיבה על האופניים. המשתמש מתחייב לא להוסיף לאופניים מושב או לבצע כל שינוי באופניים המאפשר את הרכבתו של אדם נוסף - אלא אם כן סופק ציוד המותאם לכך. 5.נשיאת משאות - אין לשאת משאות כלשהם על האופניים אשר עלולים להשפיע על יציבות המשתמש ובטיחות הרכיבה על האופניים, למעט השימוש בסלסילות נשיאה קדמיות שמיועדות לנשיאת פריטים קלים בלבד אשר אינם מסכנים את יציבות המשתמש בעת הרכיבה על האופניים. 6.המשתמש מתחייב להימנע משימוש באופניים תחת השפעת סמים או אלכוהול או בכל מצב בריאותי אחר המונע שימוש סביר, זהיר ובטוח באופניים. 7.חבישת קסדה - על פי פקודת התעבורה קיימת חובה לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים. חובה זו אינה חלה על אדם מגיל 18 ומעלה שמשתמש באופניים בדרך עירונית שלא לצורך פעילות ספורטיבית בעיקרה. המשתמש מצהיר כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לקיום חובה זו ובכל ההשלכות הנובעות מהפרת חובה זו לפי כל דין. 8.המשתמש מתחייב להימנע משימוש באופניים בתנאי דרך בלתי סלולה, או מסוכנת, או בכל נסיבות אחרות המסכנות את המשתמש ו/או צדדים שלישיים ו/או את האופניים עצמם. 9.תקינות האופניים - בטרם השימוש באופניים, יבדוק המשתמש את תקינות האופניים (מעצורים, תאורה, כידון, צמיגים, דוושות וכיוב') ויימנע משימוש באופניים אם אינם תקינים. המשתמש ידווח על אופניים שאינם תקינים. כמו כן, מתחייב המשתמש לסדר את מושב האופניים בהתאם לנתוניו הפיזיים. ככל שתתגלה תקלה באופניים במהלך השימוש, ישיב המשתמש את האופניים לפול פוזישון. בנוסף, מתחייב המשתמש לדווח מידית ל 03-5252134- , על כל תקלה במערך השכרת האופניים, ו/או תאונה בה יהיה מעורב בקשר עם ביצוע השימוש באופניים ו/או אובדן ו/או גניבה של האופניים ו/או אירוע חריג כלשהו. 10 .קנס בגין איחור - במידה והאופניים לא יוחזרו בתום תקופת זמן שהוגדרה למשתמש וזאת ללא כל הודעה מוקדמת, המשתמש צפוי לקנס על סך 100 ש"ח בגין כל שעת איחור. 11 .אובדן ו/או גניבת אופניים - המשתמש מתחייב לנעול את האופניים כאשר אינם בשימושו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של אובדן או גניבת האופניים ו/או חלק מהאופניים, יהיה עליו לשלם לחברה סכום של _______ ש"ח. החברה לא תישאנה באחריות כלשהי במקרה של אובדן או גניבת אופניים בין אם האופניים ננעלו כראוי ובין אם לאו. אחריות משתמש 12 .המשתמש יישא באחריות לכל נזק שייגרם לאופניים והינו מתחייב לפצות את א.נ אופניים בגין כל נזק כאמור, לרבות בגין תיקון אופניים, רכישת והתקנת חלפים ו/או בגין רכישת אופניים חדשים במקרה של הרס ועוד. 13 .המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהינו נושא באחריות המלאה הבלעדית והמוחלטת בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו לכל אדם, לרבות למשתמש עצמו, הקשור או הנובע מהשימוש באופניים על ידי המשתמש, לרבות פגיעה ו/או פציעה ו/או נכות ו/או מוות שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או למשתמש עצמו. המשתמש ישפה את א.נ אופניים בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל. 14 .המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהינו אחראי לכל עבירת תנועה ו/או לכל פעולה אשר אינה חוקית בקשר עם השימוש באופניים. 15 .המשתמש מקבל על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים כגון נזקי גוף, נזקי רכוש, נכות חלקית או כללית ו/או מוות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שישנם סיכונים בלתי צפויים בקשר עם ביצוע השימוש ברכיבה על האופניים והינו מקבל על עצמו את האחריות לגבי כל הסיכונים כאמור, לרבות סיכונים הנובעים מהתרשלותם של צדדים שלישיים, ולא.נ אופניים לא תהיה כל אחריות לכל נזק מכל מין או סוג שהם שיגרמו למשתמש ו/או לכל אדם אחר, הנובע או קשור, במישרין או בעקיפין לחברתנו ו/או לאופניים ו/או לשימוש בהם. 16 .אם תידרשנה א.נ אופניים לשלם דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהן הנובעים מן העילות האמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, מתחייב המשתמש לשפות את החברה, במלוא הסכומים שתידרשנה הנ"ל. סמכות שיפוט 17 .כל עניין הנוגע לשימוש באופניים לא חשמליות ו/או באופניים חשמליות יהיה כפוף לדין הישראלי, ללא כללי ברירת הדין שלו ויהיה נתון לסמכותם הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה. כללי 18 .הסכמה של החברה לסטות מתנאי תקנון זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא ביצעה החברה שימוש בזכויות שניתנו להן על פי תקנון זה ו/או על פי הדין, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי תקנון זה ו/או על פי הדין. שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של החברה על זכות מזכויותיה והיא תהיה רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן בכל עת שתמצא לנכון. אישור תקנון זה על ידי המשתמש, משמעו כי המשתמש קרא, הבין והסכים להוראות התקנון, וכי הינו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, בקשר עם א . נ אופניים .

מחירון

אופניים חשמליים / קורקינטים חשמליים

שעתיים ראשונות / 30 ש״ח לשעה
שעה נוספת / 20 ש״ח
4 שעות עד סוף היום / 100 שקלים
24 שעות / 140 ש״ח
השכרה שבועית / 630 ש״ח
חדש! סוללה פנימית - תוספת 20 ש"ח

*מינימום להשכרה - שעתיים

אופניים רגילים

שעתיים ראשונות / 25 ש״ח לשעה
24 שעות / 75 ש״ח
השכרה שבועית / 450 ש״ח

*מינימום להשכרה - שעתיים

תוספות

כסא תינוק / 30 ש״ח
טריילר / 50 ש״ח

השכרת אופניים ליום כיפור:

ניתן לבצע הזמנה בטלפון 03-5252134 באמצעות כרטיס אשראי בלבד או בקישור זה.

ניתן להשכיר אופניים ליום כיפור למינימום תקופת זמן של 48 שעות: 08/10-10/10 בהזמנה מראש בלבד!
מחיר:
אופניים רגילים – 150 ש”ח
אופניים חשמליים – 280 ש”ח
אופניים חשמליים עם סוללה פנימית – 320 ש”ח
מנעול לאופניים – 20 ש”ח
כיסא ילד – 60 ש”ח.
*המחיר הוא לכל התקופה
**למשכירים אופניים חשמליים יינתן מנעול ללא חיוב נוסף.
***אופניים חשמליים מותרים לרכיבה מגיל 16 ומעלה.
איסוף:
07/10/19 –  17:30 – 19:00.
08/10/19 –  09:00-13:00.
*אופניים יימסרו אך ורק בהצגת תעודה מזהה וכרטיס אשראי של מי שאוסף את האופניים בפועל.
יש לתאם את יום האיסוף מראש.
החזרה:
10/10/19  החל מ09:00.
ביצוע הזמנה:

ניתן לבצע הזמנה בטלפון 03-5252134 באמצעות כרטיס אשראי בלבד או בקישור זה.

*הזמנה של אופניים חשמליים באמצעות טלפון בלבד.
ביטול הזמנה:
ניתן לבטל הזמנה 48 שעות לפני תחילת ההשכרה – עד 05/10/19. לא יהיה ניתן לקבל החזר לאחר מועד זה.
 

תל אביב היא בירת רוכבי האופניים של ישראל, למעלה מ-120 ק”מ של שבילי אופניים פרושים בעיר. ללא פקקים, אין רמזורים! הצטרפו עכשיו לנסיעה ובואו לחוות את החופש בדרכים.
אנחנו מציעים – השכרת אופניים חשמליים איכותיים המותאמים לרכיבה עירונית; אופני עיר, אופניי ילדים, כיסאות תינוק וטריילרים לרכיבה משפחתית מושלמת. אולי תהיו מעוניינים גם ב:   סיורים מודרכים בתל אביב